top of page

Sinking Sideways vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met die persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Sinking Sideways vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacy verklaring;

• de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen

wijzen en deze respecteren.

 

Als Sinking Sideways vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Sinking Sideways vzw

Provinciebaan 3

9890 Dikkelvenne (Gavere)

info@sinkingsideways.de

Telefoon: +32478036776

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Sinking Sideways vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Sinking Sideways vzw; (uitvoering overeenkomst)

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen (en opslagen):

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Rijksregisternummer

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Sinking Sideways vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

• Alle personen die namens Sinking Sideways vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welkewij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Sinking Sideways vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 maart 2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

SinkingSideways_LogoBlack.jpg

SINKING SIDEWAYs vzw

  • Vimeo
  • Instagram
  • Black Facebook Icon

Company number: 0759.407.258

Pictures taken by Kolja Huneck, Matthias Ziemer, Jonas Harnischmacher, Lily SchlinkerJostijnLigtvoetFotografie

bottom of page